RAIN

Posted by ORBIT (Kerman, Iran) on 14 March 2018 in Landscape & Rural and Portfolio.

باز باران با ترانه می خورد بر بام خانه
خانه ام کو؟
خانه ات کو؟
آن دل دیوانه ات کو؟
روزهای کودکی کو؟
فصل خوب سادگی کو؟
یادت آید روز باران گردش یک روز دیرین
پس چه شد دیگر؟
کجا رفت خاطرات خوب و رنگین؟
در پس آن کوی بن بست در دل تو آرزو هست؟
کودک خوشحال دیروز
غرق در غم های امروز
یاد باران رفته از یاد
آرزوها رفته بر باد
بــاز بــــاران بــاز بــــاران
می خورد بر بام خانه
بی ترانه
بی بهانه
شایدم گم کرده خانه ....

 

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook