1C1B19 503F35 747C27 9D5326 BBABCF BD8047 DBD0DE F0C79B

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook

RAIN

Posted by
ORBIT (Kerman, Iran) on 14 March 2018 in Landscape & Rural and Portfolio.

باز باران با ترانه می خورد بر بام خانه
خانه ام کو؟
خانه ات کو؟
آن دل دیوانه ات کو؟
روزهای کودکی کو؟
فصل خوب سادگی کو؟
یادت آید روز باران گردش یک روز دیرین
پس چه شد دیگر؟
کجا رفت خاطرات خوب و رنگین؟
در پس آن کوی بن بست در دل تو آرزو هست؟
کودک خوشحال دیروز
غرق در غم های امروز
یاد باران رفته از یاد
آرزوها رفته بر باد
بــاز بــــاران بــاز بــــاران
می خورد بر بام خانه
بی ترانه
بی بهانه
شایدم گم کرده خانه ....